Câu hỏi:

Tôi là một cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh. Tôi xin hỏi như sau: Công ty CPNS Quảng Ninh chuẩn bị Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023 vào ngày 29/6/2019 Ngày 25/06/2019 Công ty ra thông báo mời họp Hội đồng quản trị Công ty số: 819/GM-HĐQT, trong đó có nội dung về việc: “Xem xét thông qua các hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023“ do Ông Nguyến Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty ký, đóng dấu. - Ngày 26/06/2019 Công ty có văn bản số: 834/BC-NĐD gửi Đảng ủy Công ty “V/v cho ý kiến về nhân sự giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023” do Ông Nguyến Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty ký, đóng dấu. Tuy nhiên ngày 24/06/2019 Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số: 303- CV/BCSĐ “ Về việc thực hiện quy trình cử Người đại diện vốn Nhà nước, giới thiệu bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh “ trên cơ sở văn bản số: 787/CV-NĐD ngày 13/06/2019 của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh “về việc giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019-2023” gửi UBND Tỉnh. Như vậy trước khi thông báo cho HĐQT và Đảng uỷ Công ty để xem xét danh sách đề cử vào HĐQT khoá mới Chủ tịch HĐQT đã gửi tờ trình đến UBND tỉnh Quảng Ninh mà không cần thông qua Đảng uỷ Công ty và HĐQT Công ty như thế là đúng hay sai. Ngoài ra: - Căn cứ luật doanh nghiệp, thì trước khi Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 tháng, chủ sở hữu vốn Nhà nước phải có quyết định cử người đại diện vốn Nhà nước mới tại doanh nghiệp để phối hợp HĐQT làm các công việc cho đại hội cổ đông của nhiệm kỳ mới. Nhưng đối với Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh thì không thực hiện thì có đúng hay không. - Trong danh sách thành viên giới thiệu vào HĐQT mới có những Đảng viên người vi phạm vào Luật kế hoạch hóa gia đình như sinh con thứ 3 thì có được hay không. Đề nghị cho tôi được biết việc thực hiện các nội dung trên tại Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh là đúng hay sai các quy định pháp luật Nhà nước.
Ngày hỏi 27/06/2019

Lĩnh vực: Nội vụ
Công dân: Nguyễn Công Bằng
Phường Cẩm thạch- Tp. Cẩm Phả- Tỉnh Quảng Ninh

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ

Sở Nội vụ trả lời các nội dung của độc giả hỏi như sau:

1. Về nội dung: "Trước khi thông báo cho HĐQT và Đảng ủy Công ty để xem xét danh sách đề cử vào HĐQT khóa mới Chủ tịch HĐQT đã gửi tờ trình đến UBND tỉnh Quảng Ninh mà không cần thông qua Đảng ủy Công ty và HĐQT Công ty như thế là đúng hay sai"

* Trả lời:

Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, việc giới thiệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT là quyền của các cổ đông (không thuộc thẩm quyền của HĐQT), HĐQT chỉ thực hiện đề cử thêm ứng viên trong trường hợp các cổ đông không giới thiệu đủ số lượng cần thiết; việc đề cử thêm ứng viên của HĐQT vẫn phải thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện. Để các cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, HĐQT Công ty đã có Thông báo số 798/TB-HĐQT ngày 14/6/2019 gửi các cổ đông và công bố rộng rãi trên các phương tiện theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, Nhà nước (Ủy ban nhân dân tỉnh) nắm giữ 96,16% vốn điều lệ nên có quyền đề cử đủ số ứng viên HĐQT (7 người), theo đó ông Nguyễn Văn Thanh là Người đại diện phần vốn nhà nước nên phải báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh (chủ sở hữu) trước khi thực hiện quyền đề cử nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới để thông qua HĐQT đương nhiệm và giới thiệu bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Văn bản số 787/CV-NĐD ngày 13/6/2019 ).

Do vậy, ông Nguyễn Văn Thanh đã thực hiện đúng quy định việc báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh về nhân sự ứng cử HĐQT nhiệm kỳ mới trước khi thông qua HĐQT đương nhiệm, Đảng ủy Công ty và đưa ra bầu tại Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định.

2. Về nội dung: "Căn cứ Luật Doanh nghiệp thì trước khi Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 tháng, chủ sở hữu vốn Nhà nước phải có quyết định cử người đại diện vốn Nhà nước mới tại doanh nghiệp để phối hợp HĐQT làm các công việc cho đại hội cổ đông của nhiệm kỳ mới. Nhưng đối với Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh thì không thực hiện thì có đúng hay không."

* Trả lời:

Vào thời điểm chủ sở hữu xem xét để cử lại hoặc không cử lại làm người đại diện đối với ông Thanh , Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đang tập trung đẩy mạnh việc thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Để việc thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đảm bảo theo đúng kế hoạch, lộ trình, giữa tháng 6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Sở ngành liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ) kiểm tra, đánh giá, thẩm định một số nội dung liên quan đến hoạt động thoái vốn nhà nước, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, xem xét để cử lại hoặc không cử lại đối với người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Trên cơ sở ý kiến của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản về việc để người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh tổ chức đại hội đồng cổ đông theo quy định, đồng thời người đại diện vốn nhà nước tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến phương án thoái vốn nhà nước tại công Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh cho đến hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2018 (thời điểm hoàn thành việc thoái vốn nhà nước).

Tuy nhiên, đến hết tháng 4/2019 việc thoái vốn nhà nước vẫn chưa thực hiện xong. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Người đại diện phần vốn nhà nước-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã có các văn bản xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, việc bầu, giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023, đề nghị nhân sự thay thế Người đại diện vốn nhà nước…

Sau khi xem xét đề nghị của đơn vị, đề xuất của Sở Nội vụ và tình hình thực tế việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, ngày 25/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định cho thôi làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Thanh và đồng thời ban hành quyết định cử ông Vũ Văn Tuấn, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh. 

Như vậy, việc miễn nhiệm và cử mới người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Về nội dung: "Trong danh sách thành viên giới thiệu vào HĐQT mới có những đảng viên người vi phạm vào Luật kế hoạch hóa gia đình như sinh con thứ 3 thì có được hay không."

* Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty và kết quả xác minh, trong danh sách giới thiệu vào HĐQT mới có ông Nguyễn Đức Long, tháng 01/2016 sinh con thứ 3, vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Căn cứ Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011, Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ công ty đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Vật tư Cơ khí, Đảng viên chi bộ Văn phòng với hình thức Khiển trách (Quyết định số 65/QĐ-ĐU ngày 12/10/2016).

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017, Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, kể từ ngày có quyết định kỷ luật đã hết thời hạn 12 tháng và không có vi phạm khác đến mức phải kỷ luật nên ông Long đủ điều kiện để được giới thiệu bầu thành viên HĐQT theo quy định.Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.